Biblioteka

Godziny pracy


Poniedziałek :  

Wtorek:   

Środa:   

Czwartek :  

Piątek :   

Funkcje biblioteki szkolnej to:

 • udostępnianie zbiorów,
 • aktywizowanie czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów,
 • współpraca w  realizacji programu dydaktycznego, wychowawczego i profilaktycznego szkoły.

 

Formy działalności:

 • udostępnianie zbiorów,
 • działalność informacyjna,
 • udział w edukacji czytelniczej i medialnej,
 • organizowanie różnych form pracy zespołowej i zbiorowej ( konkursy, imprezy, projekty, wystawy).

 

Udostępnianie zbiorów polega na:

 • wypożyczeniach indywidualnych dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców,
 • udostępnianiu książek w lub czasopism w kąciku czytelnianym,
 • udostępnianiu informacji i dokumentów z Internetu,
 • wypożyczaniu pozycji bibliotecznych na zajęcia edukacyjne,
 • doradzaniu i pomocy w wyborze lektur czy innych materiałów.

 

 

Zbiory naszej biblioteki to:

 • księgozbiór (6500 woluminów podzielonych na grupy)- lektury podstawowe i uzupełniające dla klas I-VI, literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych, księgozbiór nauczycielski, literatura popularnonaukowa, księgozbiór podręczny,
 • wydawnictwa albumowe,
 • czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz dla nauczycieli,
 • broszury,
 • dokumenty oraz akty prawne regulujące pracę szkoły,
 • plansze dydaktyczne i mapy,
 • materiały multimedialne.

 

Prawa i obowiązki czytelników:

 • Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 • Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice uczniów.
 • Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 • Jednocześnie można wypożyczyć 3 książki (czasopisma) na 4 tygodnie.
 • W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a  także prolongować termin zwrotu.
 • Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.
 • W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inna wskazana przez bibliotekarza lub wpłacić 6-krotną antykwaryczną wartość zagubionej książki lub innego dokumentu, jeżeli nie jest on dostępny na rynku księgarskim.
 • Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
 • Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do zwrócenia materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 • Indywidualne korzystanie z komputerów i łącza internetowego w bibliotece jest możliwe pod następującymi warunkami:

-        uczniowie mogą korzystać z komputerów tylko w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych,

-        nie wolno dokonywać żadnych zmian w konfiguracji pulpitu i innych elementach systemu,

-        nie wolno instalować na komputerach bibliotecznych własnych programów,

-        w wypadku dużej ilości chętnych limit czasowy korzystania z komputera wynosi 20 min.,

-        komputery biblioteczne służą do celów edukacyjnych.

 
Do biblioteki zaprasza, bliższych informacji udziela nauczyciel biblioteki - Jolanta Lis.