Samorząd Uczniowski

 Rok szkolny 2020/2021

przewodniczący

 Oliwier Habigier

członkowie

 Bartłomiej Littmann

Katarzyna Szubert

  opiekun 

Katarzyna Skowrońska


 

REGULAMIN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOBREJ

 

Podstawa prawna:

1.     Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. [tekst jednolity Dz.U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. –z późniejszymi zmianami],

2.     Samorząd zrzesza wszystkich uczniów szkoły.

3.     Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.     

 

CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 Podstawowym celem Samorządu Uczniowskiego jest reprezentowanie ogółu uczniów.

Ponadto Samorząd Szkolny ma na celu :

- stworzenie warunków mających na celu indywidualne i zespołowe działania na rzecz innych i szkoły,

podtrzymywanie tradycji i zwyczajów związanych z życiem Szkoły Podstawowej w Dobrej,  

- rozwój zainteresowań i organizowanie czasu wolnego,


 Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
a) organizowanie społeczności uczniowskiej,
b) integracja społeczności uczniowskiej,
c) reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec władz szkoły,
d) rzecznictwo interesów społeczności uczniowskiej, przedstawianie opinii i postulatów uczniów,
e) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki ,
f) współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych,
g) podejmowanie działań mających na celu kształtowanie wizerunku i tradycji szkoły,
h) aktywizowanie uczniów w celu prac na rzecz klasy, szkoły; inspirowanie do działań na rzecz środowiska lokalnego,
i) współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi,
j) rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom, podejmowanie prób mediacji.

k) opiniowanie składu pocztu sztandarowego.

l) ocena nauczyciela.

ł)dbałość o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

m)uczestnictwo w różnego rodzaju akcjach na terenie szkoły związanych z zadaniami edukacyjno -wychowawczymi wynikającymi z Programu Wychowawczego Szkoły oraz innych dokumentów regulujących życie szkoły:

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


-Radę Samorządu Szkolnego,  tworzą  przedstawiciele  klas IV-VI po dwie osoby z każdej klasy. 
- Rada Samorządu korzysta z pomocy i wsparcia samorządów klasowych.

 

KOMPETENCJE RADY

-Uchwalenie Regulaminu  oraz dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek;

Podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu Szkolnego;
- Powoływanie Zarządu w drodze wyborów bezpośrednich i jego odwoływanie.

ZARZĄD


1) kieruje bieżącą pracą Samorządu Szkolnego;

2) składa się z : przewodniczącego, zastępy przewodniczącego,  
3) powołany jest w drodze wyborów bezpośrednich, w których uczestniczą  uczniowie klas III-VI.

KOMPETENCJE ZARZĄDU

- Kierowanie bieżącą pracą Samorządu Szkolnego,

- Reprezentowanie szkoły,
Członkowie Rady oraz Zarządu mają obowiązek aktywnego udziału w pracach  Samorządu. Władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach

 i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w  Samorządzie. Władze Samorządu 

reprezentują prawa uczniów wobec dyrekcji i nauczycieli szkoły.

 

KADENCJA WŁADZ, WYBORY

-Kadencja wszystkich władz Samorządu Szkolnego trwa jeden rok szkolny.

-Członkami władz Samorządu Szkolnego mogą być tylko uczniowie naszej szkoły.

-W chwili odejścia ucznia ze szkoły przestaje on być członkiem Samorządu Uczniowskiego.
-Wybory do rad klasowych Samorządu Szkolnego odbywają się we wrześniu każdego roku szkolnego.
- Aby wybory były ważne, musi w nich uczestniczyć 2/3 uczniów klasy; 
 -Wybory Rady Samorządu Szkolnego odbywają się  we wrześniu, a najpóźniej październiku.

OPIEKUN SAMORZĄDU SZKOLNEGO
- Jest wybierany przez uczniów uprawnionych do głosowania w tajnych, bezpośrednich wyborach; 

- Pełni funkcję doradczą;
- Ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

 

ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

Opiekun Samorządu Szkolnego:

 -Czuwa nad całokształtem prac Samorządu Szkolnego.

-Zwołuje zebrania Rady Samorządu.

-Pośredniczy w rozmowach z Radą Pedagogiczną i dyrekcją szkoły w sprawach szkoły i uczniów.

-Kieruje  pracą Samorządu Szkolnego.

 -Czuwa nad zgodnością planu pracy i działań Samorządu z planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły i uchwałami Rady Pedagogicznej.

 

REGULAMIN WYBORÓW DO RADY  SAMORZĄDU SZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOBREJ

 

1.       Z KAŻDEJ  KLASY  OD  IV  DO  VI   WYBIERAMY  DWÓCH  KANDYDATÓW.

2.        NAZWISKA  KANDYDATÓW  ZGŁASZAMY   DO   15 WRZEŚNIA

3.        KAŻDY Z KANDYDATÓW POWINIEN   PRZEDSTAWIĆ  SWOJĄ  KRÓTKĄ  CHARAKTERYSTYKĘ (MINI PROGRAM  WYBORCZY), MILE WIDZIANE JEST ZDJĘCIE  LUB PORTRET  KANDYDATA.

4.  PLAKATY PREZENTUJEMY 23 WRZEŚNIA.

5.  OD  23 WRZEŚNIA  UCZNIOWIE   KLAS  III – VI  ZAPOZNAJĄ SIĘ Z MATERIAŁAMI NA TEMAT KANDYDATÓW, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ NA GAZETCE SAMORZĄDU SZKOLNEGO LUB W INNYCH WYZNACZONYCH MIEJSCACH.

6.  UPRAWNIONYMI DO GŁOSOWANIA  SĄ UCZNIOWIE KLAS III – VI  ORAZ NAUCZYCIELE .

7.KAŻDY MOŻE ODDAĆ  GŁOS  NA  JEDNEGO

KANDYDATA.

8. KARTY DO GŁOSOWANIA  PRZYGOTUJE KOMISJA WYBORCZA ZŁOŻONA  Z  NAUCZYCIELI I UCZNIÓW.

9.W SKŁAD KOMISJI WYBORCZEJ WCHODZĄ PRZEDSTAWICIELE UCZNIÓW ORAZ NAUCZYCIELE.

10. KOMISJA WYBORCZA NADZORUJE PRZEBIEG WYBORÓW ORAZ KAMPANII WYBORCZEJ.

11. KOMISJA WYBORCZA LICZY GŁOSY I PRZEDSTAWIA JE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W CZASIE APELU I NA GAZETCE SZKOLNEJ.

12. KANDYDACI, KTÓRZY OTRZYMALI NAJWIĘKSZE POPARCIE W GŁOSOWANIU ZOSTAJĄ MIANOWANI PRZEWODNICZĄCYM RADY SAMORZĄDU SZKOLNEGO ORAZ JEGO ZASTĘPCĄ. POZOSTALI KANDYDACI TWORZĄ RADĘ SAMORZĄDU SZKOLNEGO.