Rada Rodziców

Rok szkolny 2020/2021


Roksana Habigier – przewodnicząca

Urszula Wojciechowska – zastępca przew.

Renata Kuna – skarbnik 

--------------------------------------------------------

Martyna Stefańska - OPA

Mariusz Patora – OP B

Pauliana Główka - I

Roksana Habigier – II

Alicja Trąbczyńska - Grzyb - III

Katarzyna Pietrasiak – IV

Magdalena Papaj - Szkudlarek – Va

Anna Góralczyk - Vb

Urszula Wojciechowska – VI

Magdalena Duniec – VII

Renata Kuna – VIIIa

Aneta Bełdzińska - VIIIb


REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. 24 LUTEGO 1863 ROKU W DOBREJ

Na podstawie art.53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

( z późniejszymi zmianami) w Szkole Podstawowej im. 24 Lutego 1863 roku w Dobrej

działa Rada Rodziców.

 

Rozdział I

1.       Rada Rodziców jest organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.

2.      Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim  oraz organizacjami działającymi w szkole, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej

 

Rozdział II

Tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

1.      Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

2.      Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły.

3.      Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z rodziców uczniów danego oddziału.

4.      W wyborach do rad oddziałowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

5.      Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

6.      Wybory do rad oddziałowych na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.

7.      Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

8.      Rodzice danego oddziału wybierają spośród rady oddziałowej w głosowaniu tajnym przedstawiciela do Rady Rodziców Szkoły.

9.      Z przeprowadzonych wyborów sporządza się  protokół.

 

Zadania rad oddziałowych

1.       Rada oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.

2.       Rada oddziałowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.

3.       Przewodniczący rady oddziałowej w szczególności:

a)     utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów;

b)       dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady oddziałowej.

 

Rozdział III

 

1.      Rada Rodziców jest w szkole reprezentacją ogółu rodziców uczniów tej szkoły.

2.      W skład Rady Rodziców wchodzą – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.  Członkowie rad oddziałowych  wybierani są w wyborach tajnych, większością głosów w obecności co najmniej 2/3 rodziców.

3.      Wybory do Zarządu Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym.

4.      Wybrani zostają  ci kandydaci, którzy uzyskają zwykłą większość głosów uczestników zebrania.

5.      Rada Rodziców spośród swojego składu wybiera:

→ Przewodniczącego 

→ Zastępcę – sekretarza

→ Skarbnika

6.      Kadencja rady trwa jeden rok. W przypadku odejścia członka, skład  jest uzupełniany , z zachowaniem ordynacji wyborczej.

7.      Zebrania Rady Rodziców odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku oraz w miarę potrzeb.

8.      Zebrania mogą być zwoływane z inicjatywy:

- Przewodniczącego lub jego zastępcy/sekretarza

- Dyrektora Szkoły

- Połowy składu członków

        9.  W zebraniach rady mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone   przez                                                   

             przewodniczącego lub zastępcę/ sekretarza.

10.  Głównym zadaniem Rady jest współpraca ze szkołą i innymi organami w celu ujednolicenia oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mających na celu dobro dziecka.

11.  Przedstawiciele Rady Rodziców mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, w zebraniach rady pedagogicznej na zaproszenie jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

12.  Na  zebrania Rady Rodziców zaprasza się dyrektora szkoły.

13.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

 

Rozdział IV

1.      Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

2.      Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)      Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną :

a)      programu wychowawczego szkoły;

b)      programu profilaktyki szkoły ;

2)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3)      opiniowania projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły do organu prowadzącego;

4)      Opiniowanie pracy nauczycieli w przypadku ich awansu zawodowego.

3.      Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i profilaktyki program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ten obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

4.      Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.

5.      Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela

6.      Nieprzedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.

 

Rozdział V

1.      Rada Rodziców gromadzi fundusz pochodzący z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

2.      Przewodniczący Rady Rodziców i jego zastępca/ sekretarz uprawnieni są do dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszu Rady Rodziców.

3.      Dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady Rodziców może wydatkować środki z funduszu wyłącznie  na wspieranie działalności statutowej szkoły.

4.      Wysokość składek ustalana jest na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców, z inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców .

5.      Wpłaty składek na rzecz rady do kasy kwitowane są dowodem wpłaty KP i wraz z   innymi wpływami przychodowane i rozchodowane w raporcie kasowym, który prowadzi skarbnik lub upoważniona osoba. Środki finansowe mogą być gromadzone na rachunku bankowym. Rada Rodziców wskazuje i upoważnia osoby do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym.

 

Rozdział VI

            1.  Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą

                  większością głosów.

2.      Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

3.      W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez sekretarza Rady Rodziców.

4.      Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Rodziców.

 

Rozdział VII

1.      Wszystkie kwestie sporne rozstrzygane są w głosowaniu tajnym, większością głosów.

2.      W przypadku podjęcia decyzji niezgodnej z Ustawą o systemie Oświaty, dyrektor szkoły ma prawo zawiesić decyzję, a o tym fakcie powiadomić organ prowadzący lub sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą.

3.      Rada Rodziców prowadzi księgę protokołów zebrań. Księga ta jest udostępniana do wglądu dyrektorowi szkoły oraz upoważnionym przedstawicielom organów: prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 

Regulamin został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 24 września 2012 roku

i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

Roksana Habigier – I - przewodnicząca